Over Opgewekt Maas & Waal

Opgewekt Maas & Waal bestaat uit:

Doel en uitgangspunten

Opgewekt Maas & Waal wil de transitie naar duurzame energie in Maas en Waal bevorderen.

Opgewekt Maas & Waal:

 • acht zich niet gebonden aan enige maatschappelijke, politieke of commerciële organisatie en werkt onafhankelijk.
 • onderschrijft de noodzaak voor deze transitie vanwege de nationale en internationale klimaatdoelstellingen en vanwege de wenselijkheid naar meer regionale autonomie op het gebied van energie.
 • onderschrijft de gedachte dat décentrale opwekking van duurzame energie de voorkeur verdient boven de afhankelijkheid van olie importen, oprakende gasreserves, kolengestookte centrales of nucleaire centrales.
 • verwacht dat de transitie naar décentrale duurzame energieopwekking gepaard kan gaan met lokale of regionale economische voordelen en lokale werkgelegenheid biedt.
 • is van mening dat er vanuit de regering en de grote energiemaatschappijen te weinig initiatieven worden ondernomen voor een transitie naar décentrale duurzame energie. ( Hetgeen deels verklaarbaar is vanuit gevestigde belangen i.v.m energiebelasting, BTW en monopolieposities van de energieleveringsmaatschappijen die meer belang hebben bij levering van grijze energie).

Initiatiefgroep

De leden van de initiatiefgroep willen een deel van hun tijd, specifieke expertise en contacten belangeloos ter beschikking stellen, zolang er nog geen professionele organisatiestructuur is gevormd die de werkzaamheden op een gezonde economische basis kan overnemen.

Activiteiten

De groep kan zich in principe richten op bevordering van alle vormen van duurzame energie zowel via besparingen als door opwekken. Besparingen kunnen bereikt worden via overgang op LED verlichting, isolatie, elektrische voertuigen en andere technieken. Het opwekken kan via windmolens, warmtekracht combinaties, geothermische energie en opslag, biogas uit afvalstoffen, zonnecollectoren voor warmte en zonnepanelen voor PV elektriciteit.

De doelgroepen voor initiatieven zijn zowel particulier, huiseigenaren en huurders, overheid en semi-overheid als bedrijfsleven.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit het geven van voorlichting, propageren van maatregelen en ondersteunen van maatregelen.

Om de beperkte capaciteit niet te veel te versnipperen wordt een onderwerp gekozen dat op dit moment het meest kansrijk is.

Vooralsnog wordt de aandacht geconcentreerd op het bevorderen van (coöperatieve) investering in zonnepanelen.

Dit initiatief is geselecteerd vanwege:

 • de potentiële meerwaarde van coöperatief investeren voor zowel gebouweigenaar als voor participanten.
 • de aantrekkelijkheid voor particulieren om te investeren in installaties in de directe eigen omgeving.
 • de mogelijkheid om in PV te investeren indien het eigen huis geen goede mogelijkheden biedt.
 • de mogelijkheid om een bepaald concept na gebleken succes op het eerste gebouw toe te passen op veel meer daken.
 • het gegeven dat een coöperatieve investering sociale cohesie bevordert en dat vooralsnog de coöperaties niet vanzelf of vanuit de bedrijven ontstaan, zodat er een duidelijke taak is voor een initiatiefgroep.

De Initiatiefgroep verzamelt benodigde kennis en ervaring over wettelijke regels, fiscale aspecten, en organisatorische aspecten.

De groep onderhoudt contacten met gemeenten, bedrijven en burgers met het doel de mogelijkheden voor de transitie onder de aandacht te brengen en te propageren.

De groep bereidt stappen voor om tot een coöperatieve financiering te kunnen overgaan:

 • Werving van deelnemers
 • Uitvoering van verkennende financiële en technische haalbaarheidstudies
 • Aanbieden van modellen en contractvoorbeelden voor coöperatieve structuur
 • Selectie en aanbesteding van leveranciers en monteurs
 • Modellen voor verrekening van opbrengsten aan aandeelhouders
 • Opzet en bemensing van coöperatie.
 • Stichten en registratie van coöperatie.